Правила користування

Затверджую:

Директор КУ «Бібліотека — інформаційний центр»

_____Т.М.Артющенко

Наказ № 27-од від 28.08.2017 р.

 

ПРАВИЛА
користування бібліотеками КУ «Бібліотека — інформаційний центр»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування бібліотеками КУ «Бібліотека — інформаційний центр» розроблено у відповідності з Законом України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” із змінами і доповненнями, та на основі “Типових правил користування бібліотеками в Україні”, поширюються на всі бібліотеки, що входять до  Троїцької централізованої системи.

ІІ. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1.  Кожний  громадянин  України  незалежно від статі, віку, національності,  освіти,  соціального  походження,  політичних  та релігійних  переконань,  місця  проживання,  а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування

2.2. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (МБА), Інтернет – центр  а також обслуговування поза бібліотекою (веб – сайт, бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки, книгоношество).

2.3. Іноземці  та  особи  без громадянства, що перебувають на території району  на законних підставах, користуються тими самими правами на
бібліотечне  обслуговування, що й громадяни України.

2.4. Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультативну допомогу у пошуках джерел інформації, одержувати у тимчасове користування книги, документи з бібліотечного фонду, брати участь у публічних заходах, що проводить бібліотека, входити до читацьких рад. Користувачі мають право на отримання додаткових платних послуг, перелік та вартість яких визначається наказом директора КУ «Бібліотека — інформаційний центр» на підставі відповідних законодавчих і нормативних актів.

2.4. Користувачі мають право одержати із відкритого доступу для опрацювання поза бібліотекою не більше 10 документів терміном до 30 днів ( періодичних видань – до 7 днів).

2.5. Кількість бібліотечних документів, що видаються для роботи в читальному залі, не обмежується.

2.6. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений ще до 15 днів, але не більше 2-х разів підряд, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.7. У разі відсутності у бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін.

2.8. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу (на відпочинку, лікуванні, у відрядженні, тощо), або постійно проживають в іншому населеному пункті, мають право користуватися тільки його читальним залом або одержати документи додому під грошову заставу.

        Якщо  одержані  в  бібліотеці  у  такий  спосіб документи  не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату,  то кошти зараховуються на поточний  рахунок  бібліотеки  і  використовуються на придбання бібліотечних документів».

2.9. Інваліди мають право на першочергове обслуговування. Видачу і обмін книг, за необхідністю, бібліотека може проводити безпосередньо у них вдома працівниками або членами читацького активу.

III. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Для запису до бібліотеки фізичні особи пред’являють документ, що посвідчує особу, та заповнюють реєстраційну картку (формуляр), в якій зазначають прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон, ознайомлюється з правилами користування бібліотекою та підписує зобов’язання їх виконувати. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті,  користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

3.2. Діти віком до 18 років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.

3.3. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» також надається письмова згода на обробку персональних даних.

3.4. Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

Бібліотеки здійснюють обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності.

3.5.  Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.6. За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач (крім дошкільнят та учнів 1-4 класів) розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

3.7. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість, яку визначає постійно діюча комісія, яка щорічно  призначається  наказом директора КУ «Бібліотека — інформаційний центр» .
У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін, користувач за домовленістю з бібліотекою повинен замінити його аналогічним документом або внести грошове відшкодування повної або кратної вартості документа, з урахуванням індексації на час видачі. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання. При відмові користувача повернути документи або сплатити визначену бібліотекою їх вартість, бібліотека звертається до суду. Накладні витрати бібліотеки за судові послуги відшкодовуються за рахунок користувача.

3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.8. Користувачі  несуть  відповідальність за несанкціоноване
використання  створених  бібліотекою  баз  даних,  інших  об’єктів
інтелектуальної  власності  згідно  із  законодавством.

3.9. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін до одного місяця. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.10.  Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити допускається тільки в спеціально відведеному місці.

3.11. Документи,  одержані  з  фондів  бібліотеки, користувач
повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів
користування  документами  сплачується пеня за кожний прострочений
день.  Розмір  пені  визначається бібліотекою.

 — дорослі користувачі – 0,50 грн. за добу.

 — діти – 0,25 грн. за добу.

3.12. У разі порушення користувачем правил, що діють в бібліотеці, він може бути позбавлений права користування нею.

IV. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
БІБЛІОТЕКИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

– інформувати користувачів про всі види послуг, що  надає бібліотека, в т.ч. платні,

– створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

– дбати про культурне обслуговування користувачів;

– формувати у користувача потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

– задовольняти потреби у створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

– систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

– враховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні публічних заходів;

– не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

– створювати читацькі ради;

– звітувати перед користувачами бібліотеки.

АДМІНІСТРАЦІЯ КУ «Бібліотека — інформаційний центр»